strona główna | mapa serwisu | kontakt
logotyp BIP
logotyp PCPR
Zarządzenia 2017

Zarządzenie Nr 20/2017

10 maja 2019 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Powiatowym...

Zarządzenie Nr 19/2017

10 maja 2019 roku

w sprawie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 18/2017

10 maja 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2017

Zarządzenie Nr 17/2017

18 stycznia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 16/2017

18 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do pzreprowadzenia egzaminu pani Beaty Więcław zatrudnionej w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym na stanowisku starszego referenta, z godnie z Regulaminem określającym sposób...

Zarządzenie Nr 15/2017

18 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu Pni Katarzyny Małuszek zatrudnionej w Dziale Księgowości na stanowisku starszego referenta, zgodnie z Regulaminem określającym sposób przeprowadzenia służby...

Zazrądzenie Nr 14/2017

18 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym listopad 2017 roku

Zarządzenie Nr 13/2017

18 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszy refent w Dziale Księgowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 12/2017

18 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent w Dziale Księgowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 11/2017

18 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 10/2017

18 stycznia 2019 roku

w sprawie zamknięcia Środowiskowego Domu Samopomocy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim oraz &6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie...

Zarządzenie Nr 9/2017

18 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej

Zarządzenie Nr 8/2017

18 stycznia 2019 roku

w sprawie zasad realizacji w 2017 roku pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabiliatcji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd” w Powiecie Ostrowskim

Zarządzenie Nr 7/2017

18 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osobom niepełnosprawnym na podstawie...

Zarządzenie Nr 6/2017

18 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 25 czerwca 2014 roku w sparwie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Powitaowym...

Zarządzenie Nr 5/2017

18 stycznia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie partnerskim pn.: " Poprawa do usług społecznych w wpowiecie ostrowskim” w ramach Działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie...

Zarządzenie Nr 4/2017

18 stycznia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro do stosowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie...

Zarządzenie Nr 3/2017

10 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu w przypadku używania samochodu prywatnego w ramach realizacji projektu partnerskiego pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim” realizowanego...

Zarządzenie Nr 2/2017

10 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolski z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie...

Zarządzenie Nr 1/2017

10 stycznia 2019 roku

w sprawie dokumentacji (zasad) polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim dla Projektu pn.: „Poprawa dostępu do usług...